بیتون و کلئوبیس

کلئوبیس و بیتون پسران یکی از کاهنان هرا در آرگوس بودند. دو برادر مادرشان را بسیار گرامی می داشتند و همه نوع محبت فرزندی را به مادرشان ابراز می کردند. روزی مادرشان قصد رفتن به پرستشگاه را داشت، اما دست بر قضا اسبش دچار بیماری شدیدی شده بود و کاهنه ناراحت از آنکه نمی تواند…

ادامه مطلب