پاندورا

اولین زن روی زمین اسمش پاندورا بود. زئوس به هفائستوس دستور می ده برای مجازات پرومتئوس که با آدمیان دوستی می کرد پاندورا رو از گل و آب بسازه. زئوس زمانی پرومتئوس رو دوست داشت. اصلن اون رو انتخاب کرده بود که همه چیز جز آتش رو به انسان یاد بده. ولی عشق پرومتئوس به…

ادامه مطلب