پشم زرین

فروکسوس و هله فرزند های دوقلوی آتاماس و نفله بودند. پس از مرگ مادرشان، پدر با دختر کادیموس پادشاه تبس، اینو ازدواج کرد. اینو با فرزندان خوانده خود نامهربان بود. همیشه با آنها بد رفتاری می کرد و همیشه قصد داشت تا آنها را آزار دهد. روزی زنان کشور را راضی کرد تا دانه های…

ادامه مطلب

آرگوس

آرگوس غولی بود با صد چشم. نصف چشمهاش رو همیشه می بست و نصف دیگش را باز می گذاشت و اینطوری هیچ وقت خواب نبود. هرا، آرگوس رو مامور کرد تا از یو نگهبانی کنه. آخه نصبت به یو حساس شده بود. زئوس هم یو رو به گوساله ای ماده تبدیل می کنه تا هرا…

ادامه مطلب

پاندورا

اولین زن روی زمین اسمش پاندورا بود. زئوس به هفائستوس دستور می ده برای مجازات پرومتئوس که با آدمیان دوستی می کرد پاندورا رو از گل و آب بسازه. زئوس زمانی پرومتئوس رو دوست داشت. اصلن اون رو انتخاب کرده بود که همه چیز جز آتش رو به انسان یاد بده. ولی عشق پرومتئوس به…

ادامه مطلب