سلنه و اندومیون

سلنه دختر هوپریون و تیا بود. برادری نیز داشت به نام هلیوس. هلیوس خدای خورشید شد و سلنه الهه ماه. سلنه هر شب استحمام می کرد، سپس ردایی درخشان بر تنش می کرد، روبنده اش را می بست و با ارابه اش در آسمان جولان می داد و جهان شب رو با حلال ماهی که…

ادامه مطلب

پسری که ماه را دزدید

سالهای سال پیش توی یک شهر پسرکی در خونش زندگی می کرد. خونه ی پسرک شبها مثل همه خونه های دیگه تاریک می شد و تنها نورش نور ماه بود که از پنجره به داخل اتاق می اومد. نور ماه که به داخل می اومد خوشبختی رو قسمت می کرد و هر شب تیکه ای ازین خوشبختی…

ادامه مطلب