دوشیزه – سنبله

در زمان های قدیم که انسان ها هنوز مرتکب هیچ گناهی نشده بودند، دوشیزه ای زیبا میانشان زندگی می کرد. این دوشیزه همیشه خوشه گندمی را در دست داشت. هر سال که زمان کشت فرا می رسید او به میان کشاورزان می رفت و انها را از شروع فصل کشت آگاه می کرد. دورانی بود…

ادامه مطلب