سلنه و اندومیون

سلنه دختر هوپریون و تیا بود. برادری نیز داشت به نام هلیوس. هلیوس خدای خورشید شد و سلنه الهه ماه. سلنه هر شب استحمام می کرد، سپس ردایی درخشان بر تنش می کرد، روبنده اش را می بست و با ارابه اش در آسمان جولان می داد و جهان شب رو با حلال ماهی که…

ادامه مطلب

آرتمیس

زئوس بزرگ ترین خدای سرزمین ها بود. همه ی عالم زیر کوه المپ می چرخید. خدایی بود قدرتمند و زن باره. اسم زن زئوس هرا بود. هرا زنی بود حسود ولی نه چندان بد. غیر از هرا زنی دیگر هم در این زمین زندگی می کرد به نام لتو. او زنی بود بسیار پاکدامن. زئوس…

ادامه مطلب