اریس و جنگ تروا

می گویند اریس دختر نوکس بود. مادرش نوکس خدای شب بود و دخترش اریس الهه نفاق و کشمکش. داستان از این جا شروع می شود که تتیس و پلئوس قصد ازدواج می کنند. همه الهه گان و خدایان را به این عروسی دعوت می کنند به جز اریس. اریس از این موضوع بسیار ناراحت شد…

ادامه مطلب

سلنه و اندومیون

سلنه دختر هوپریون و تیا بود. برادری نیز داشت به نام هلیوس. هلیوس خدای خورشید شد و سلنه الهه ماه. سلنه هر شب استحمام می کرد، سپس ردایی درخشان بر تنش می کرد، روبنده اش را می بست و با ارابه اش در آسمان جولان می داد و جهان شب رو با حلال ماهی که…

ادامه مطلب

آلتیا

آلتایا مادر ملئاگر بود. زمانی که ملئاگر را باردار بود الهه ی سرنوشت اعلام می کند مشعلی که بالای سر آلتا روشن است هز زمان که تمام شود فرزندش خواهد مرد. آلتایا قبل از دنیا آمدن فرزندش آنرا خاموش کرد و جایی پنهان از دسترس گذاشت تا هیچ وقت روشن نشود و هیچ گاه خاموشی…

ادامه مطلب