اریس و جنگ تروا

می گویند اریس دختر نوکس بود. مادرش نوکس خدای شب بود و دخترش اریس الهه نفاق و کشمکش. داستان از این جا شروع می شود که تتیس و پلئوس قصد ازدواج می کنند. همه الهه گان و خدایان را به این عروسی دعوت می کنند به جز اریس. اریس از این موضوع بسیار ناراحت شد…

ادامه مطلب

آدونیس

مورا قصد کشتن پدرش رو داشت. دختری بود نیرنگ باز. از پرستارش کمک خواست بهش کمک کنه. پدر فهمید و خواست دخترش رو بکشه. خدایان ترسیدند مورا کشته بشه. نجاتش دادن از چنگ پدرش ولی می دونستن حتما پیداش می کنه و به قتل می رسونتش. تصمیم می گیرن تبدیلش کنن به یک درخت که…

ادامه مطلب

پاندورا

اولین زن روی زمین اسمش پاندورا بود. زئوس به هفائستوس دستور می ده برای مجازات پرومتئوس که با آدمیان دوستی می کرد پاندورا رو از گل و آب بسازه. زئوس زمانی پرومتئوس رو دوست داشت. اصلن اون رو انتخاب کرده بود که همه چیز جز آتش رو به انسان یاد بده. ولی عشق پرومتئوس به…

ادامه مطلب

هرو و لئاندر

هرو کاهنه ی آفرودیته بود و توی معبد آفرودیته کار می کرد. با تمام اخلاقی که آفرودیته داشت ولی کاهنه هاش اجازه ی ازدواج نداشتن. هرو و لئاندر عاشق هم بودن. لئاندر اهل شهر آبیدس بود و هرو در سستوس داخل دژ آفردویته زندگی می کرد. آبیدس و سستوس دو طرف دریای هلس پونت بودند…

ادامه مطلب