آرگوس

آرگوس غولی بود با صد چشم. نصف چشمهاش رو همیشه می بست و نصف دیگش را باز می گذاشت و اینطوری هیچ وقت خواب نبود. هرا، آرگوس رو مامور کرد تا از یو نگهبانی کنه. آخه نصبت به یو حساس شده بود. زئوس هم یو رو به گوساله ای ماده تبدیل می کنه تا هرا…

ادامه مطلب

وگا و طائر

شب که به آسمون که نگاه کنی گاهی می تونی این دو تا رو ببینی، وگا و طائر. (اسمشون رو یکم تغییر دادم. وگا = vegas و طائر = altair) دو تا از ستاره های پر نور آسمون. کنار این دو تا یه ستاره ی دیگه هم هست به اسم دنب. این سه تا ستاره…

ادامه مطلب